The Halloween Quiz

Bạn có biết Halloween là ngày mấy không? Kiểm tra kiến thức của mình ngay nhé. "Yếu tim xin đừng thử"

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Độ khó

30 phút

Thời gian

24 câu

Tổng câu

87 lượt

Lượt xem