Tiếng Anh Giao Tiếp 2

Bài thi gồm 20 câu lựa chọn có thể đánh giá được trình độ nghe hiện tại của bạn

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Độ khó

20 phút

Thời gian

20 câu

Tổng câu

260 lượt

Lượt xem